Monday, June 29, 2009

Hva med å ta med seg Mullah Krekar?

Utenriksminister Jonas Gahr Støre skal til Irak for å opprette ambassadekontor. Under oppholdet skal han ha samtaler med utenriks og menneskerettighetsministeren i landet. Norske og irakiske myndigheter har også undertegnet en avtale om retur av irakere og implementering av avtalen vil også stå på dagsordenen i møter med irakerne.

Da skulle det vel også være mulig å få sendt Mullah Krekar ut av landet?

12 comments:

vindheim said...

Krekar er tiltalt for å ha oganisert en rekke terrorangrep i Nordirak, forbrytelser som kan gi dødsstraff hvis han blir kjent skyldig. Derfor kan vi, ifølge norsk lov, ikke utlevere ham

frydonomics said...

Vi kan etter norsk lov helt fint utlevere han. Grunnen til at vi likevel ikke klarer det er at vi har undertegnet en rekke internasjonale protokoller som hindrer oss å utlevere mennesker som risikerer dødstraff eller tortur. Det problemet er dog ikke vanskeligere å løse enn å trekke seg fra de konvensjonene det gjelder.

frydonomics said...

England er allerede på sporet av å ta til fornuften.

http://www.telegraph.co.uk/news/yourview/1552615/Should-Britain-withdraw-from-the-European-Convention-on-Human-Rights.html

Det kan Norge også gjøre. Vi burde bli et foregangs land for annulering av fjollete internasjonale avtaler.

Synve said...

Enig med frydonomics at problemet her antagelig er internasjonale konvensjoner. Nå tror jeg ikke det vil være særlig lett/aktuelt for Norge å melde seg ut av disse, men man burde ha mye mer offentlig diskusjon rundt hensiktsmessigheten av forskjellige punkter i sånne konvensjoner, og det burde være en del av det politiske og diplomatiske arbeidet å kjempe for forandring av de områdene man synes fungerer dårlig.

I dag behandles internasjonale konvensjoner altfor mye som hellige kyr, særlig hvis de titulerer seg under begreper som menneskerettigheter, barnerettigheter o.l.

frydonomics said...

Mer om å trekke seg her:

http://blog.heritage.org/2009/05/19/the-european-convention-on-human-rights-handcuffs-britain%E2%80%99s-armed-forces/

Problemet med disse lovene og reglener er at de strider mot folk oppfattning av rett og galt. Hvorfor skal vi sette livene til norske barn på spill for å gi asyl til en terrorist? Det gir ingen mening.

"When law and morality contradict each other, the citizen has the cruel alternative of either losing his moral sense or losing his respect for the law."

Claude Frederic Bastiat

Lasse Gulbrandsen said...

Enig i at det burde være mulig å ta denne mannen med seg når Støhre først skal dit for å snakke med myndighetene.

Ellers synes jeg det blir litt korttenkt å basere standpunktet sitt til internasjonale konvensjoner på ett enkeltstående tilfelle. Frydonomics skriver f.eks. "Problemet med disse lovene og reglene er at de strider mot folk oppfatning av rett og galt." jeg er ikke sikker på at han mener det i alle saker.

Kapitalismus said...

Dessuten mener jo f. eks Norges kanskje største EMK-ekspert Hanne Sophie Greve (tidligere norsk dommer i EMD) at det ikke nødvendigvis ville stride mot internasjonale regler, dersom vi sendte Mullah Krekar ut med første fly.

frydonomics said...

Jeg baserer ikke mitt synspunkt på internasjonale konvensjoner ut i fra enkeltstående tilfeller. Jeg baserer det ut ifra at avtalene er dårlige og destruktive i forhold til å håndheve en et effektiv beskyttelse av innbyggere i en tid med en stadig voksende islamistisk terrortrussel. De enkeltstående tilfellene bare bekrefter min oppfatning som sådan.

Gina said...

Jeg trodde også konservative hadde en forståelse av at det er trivelig med rettstat.

frydonomics said...

Jo, det er det vi har og nettopp derfor vil vi kvitte oss med de lover og regler som forhindrer den å fungere effektivt. Rettstatens mandat fra innbyggerne er å beskytte innbyggerne mot vold, det betyr at man skal holde mennesker som Mullah Krekar ute av landet. Dersom det eksisterer regler som strider mot at rettstaten klarer å håndheve sitt mandat effektivt bør de reglene avskaffes da det er en trussel mot rettstaten som helhet og undergraver hele det politiske systemet sin kredibilitet.

Gina said...
This comment has been removed by the author.
Kapitalismus said...

Gina, forskjellen på konservative og sosialister er at konservative mener rettsstaten er helt fundamental, like viktige som folkestyret, altså ikke bare trivillig.

Men rettsstaten innebærer ikke at man ikke kan utøve fysisk tvang. Det betyr at det voldsmonopol som staten legitimt kan utøve må være hjemlet i lov og "due process". Begge deler er tilfellet med Krekar. Man har til og med en høyesterettsdom på at personen skal ut. Når da også en av Norges største eksperter på menneskerettigheter mener det ikke strider med disse å sende ut Krekar såfremt man får en utleveringsavtale med Irak, ja så er det etter min mening på tide å ta en tlf til Irak for å få dette på plass. Men det fordrer da at regjeringen faktisk gidder å gjøre det.