Monday, June 21, 2010

Unge Høyre landsmøte vedtok strengere linje i asyl-politikken

I helgen ble det 50.ordinære Unge Høyre-landsmøte avholdt i Trondheim. Og mens jeg de tre foregående årene har inntatt rollen som delegat, var jeg denne gangen teknisk ansvarlig for live-streaming og videoproduksjon (i tillegg til ansvaret for å oppdatere facebook, youtube og twitter-kontoen) fra landsmøteforhandlingene. Det var det første direktesendte landsmøte i Unge Høyres historie, hvor over 2000 fulgte sendingen på nett.

Å jobbe med teknikk er krevende i den forstand at man må være først opp om morgenen og senest i seng (ihvertfall er vi blant dem som jobber lengst før går over i sosialt hygge), men det er mer enn noe annet veldig gøy. Rollen som teknisk administrator gav meg muligheten til å følge UHL-landsmøte med en viss distanse hva gjelder de politiske debattene. Selv om vedtakene endte opp med å ta UHL et steg mot sentrum, og vekk fra den mer markedsvennlige og liberale posisjonen som jeg foretrekker, må jeg si at jeg først og fremst ble mektig imponert over nivået på debattene. Særlig debatten om aktiv dødshjelp, hvor mange unge jenter inntok manesjen, fremviste særs reflekterte innlegg. Landsmøte vedtok med overveldende flertall, ikke å åpne for aktiv dødshjelp, jeg håpet på det motsatte, men likefullt var debatten en fryd å følge.

Et annet tema som var sentral på UHL-landsmøte, var integreringsprogrammet. Heldigvis avviste landsmøte å innføre forbud mot bestemte klesplag i det offentlig rom (les: hijab, burka), slik som Ola Borten Moe har en sak på i dagens VG. Det er ingen tvil om at det er sterke kulturelle uttrykk forbundet med disse plagene, men det er en konservativ (og enda sterkere liberal) dyd, at man ikke kan forby det man ikke liker, og skal man forby noe, så har de som foreskriver forbud, bevisbyrden på sin side.

Derimot ble det vedtatt å føre en mer restrektiv asylpolitikk, fordi man mener argumentene for en mer restrektiv politikk er nødvendig, om enn ikke veldig hjertelig. Forslaget om å reforhandle EMK, dvs trekke seg fra tilleggsprotokollen som hindrer Norge i å sende ut personer som risikerer dødsstraff, f. eks Mullah Krekar, falt. Samtidig ble den liberale politikken på arbeidsinnvandring stadfestet.

I likhet med tidligere landsmøter hadde jeg personlig foretrukket en mer liberal linje, men om ikke annet så viste landsmøte at det er mange politiske talenter, og særlig unge jenter, som står parat til å jobbe hardt for et blåere Norge.

Tilslutt noen ord om lederkampen.

Henrik Asheim ble gjenvalgt med et klart flertall. Det er jeg veldig glad for. Henrik har representert UHL på en fantastisk måte, og har kombinerer fine kvaliteter som leder, organisasjonsbygger, og ikke minst som person. Han er rett og slett en person det er hyggelig å tilbrine tid sammen med. Mange av de samme egenskapene kan sies om den tapende kandidaten Stefan Heggelund. Stefan har personifisert Unge Høyre i kraft av sine retoriske evner, gode humør og engasjement for organisasjonen. At han setter Unge Høyre foran seg selv, beviste han på en ypperlig måte gjennom sin takketale.

Lederdebatten viste at Unge Høyres Landsforund evner å takle en lederkamp på en voksen og ryddig måte. Og ikke minst viser det at organisasjonen "practice what we preach", nemlig at konkurranse i all hovedsak er en sunn ting!

7 comments:

Anonymous said...

Mye interessant, her, men det er på plass med en presisering ang debatten om hijab og utspillet fra Borten Moe. Han har så vidt jeg kan se ikke tatt til orde for et forbud mot hverken hijab eller andre klesplagg i det offentlige rom som du skriver. Derimot har han ført en konsekvent linje der statens ansikt skal være nøytralt, og at statsmakten i sin uniformering derfor skal være nøytral.

Alt for mange politikere ser ut til å blande sammen begrepene stat og samfunn. Litt større ryddighet kan være på sin plass her.

Sindre Nilsskog said...

Like fullt er ikke hijab et religiøst problem.
Selv om jeg er helt enig. Jeg synes ikke hverken religiøse eller kulturelle symboler skal komme til uttrykk hos politi, forsvar eller rettsvesen.


Eirik, når og hvor kommer bildene (og eventuelt filmene?) fra landsmøtet?

Sindre Nilsskog said...

beklager, hijab er ikke et problem i det hele tatt, men det jeg mente var at det ikke er et religiøst symbol!
Slight difference...

Eirik Løkke said...

Sindre, nøyaktig hva som legges i hijaben varierer nok fra til person til person...

Og er enig i at det er en legitim diskusjon hvorvidt det bør tillates i politi, domstoler etc.

Filmene som er laget er lagt ut på denne linken:
http://www.youtube.com/results?search_query=Unge%20Hoyres%20landsmote%202010&search=tag

Bildene er lagt ut på facebooksiden til Unge Høyre.

Sondre R. said...

Jeg kan ikke helt si meg enig i at Unge Høyre stadfestet vår tidligere liberale tilnærming til arbeidsinnvandring. Mens vi uten tvil gjorde det i retorikk, både fra Henrik og Rolf-Erik, så er det ingen liberale punkter i programmet.

Tvert i mot, bombepunktene i arbeidsinnvandringskapittelet var alle trivielle eller restriktive. Styrking av arbeidstilsynet for å kjempe mot "sosial dumping" er restriktivt. Å "jobbe for" å implementere tjenestedirektivet og styrke samordning er begge helt trivielle.

Å fjerne spesialistkvoten ble solgt inn som et innvandringsliberalt forslag av resolusjonskomiteen. Dette mener jeg var å føre landsmøtet bak lyset, da komiteen utmerket godt visste at denne kvoten aldri har vært i nærheten av å bli brukt: begrensningen er ikke kvoten, det er vilkårene. Dette forslaget er kanskje ikke trivielt, men det er marginalt.

Til sist var punktet om mulighet for å arbeide mens søknaden behandles for utvalgte organisasjoner. Men igjen, dette ble vedtatt på Høyres landsmøte. Som vedtok det fordi det alt var foreslått av Høyres stortingsgruppe. Og hos deres arbeider kommer det klart frem at dette er innført av praktiske årsaker, primært for universiteter. Med andre ord, igjen, trivielt.

Det eneste innvandringsliberale forslaget falt, riktignok med en telling. Og jeg merket meg at alle i sentralstyret stemte i mot.

Historien fra landsmøtet er et brudd med Unge Høyres liberale tilnærming til innvandring som vi har innehatt siden opprettelsen. Det er en kombinasjon av en svært streng asyl- og familiegjenforeningspolitikk kombinert med en aksept av venstresidens tilnærming til arbeidsinnvandrere. Det er trist og viser at vi ikke representerer noen tredje vei, slik Henrik bedyret, mellom Frps fremmedfrykt og venstresidens kollektivisme. I stedet endte vi opp med en god porsjon av begge deler.

Cracked actor said...

Unge Høyre vil (...)
- Øke underholdskravet til 4 G, og stille krav til den som søker familiegjenforening/etablering om god kredittverdighet. Det skal være en mulighet til å kunne dispensere fra regelen i særlige tilfeller
- At den som søker familiegjenforening/etablering, ikke skal ha mottatt kommunale stønader på grunn av manglende inntektsgrunnlag i ett år før søknaden.
- At den som søker familiegjenforening/etablering, ikke skal ha mottatt statlig eller kommunal bostøtte ett år før søknaden.


Dette er fra programmet som er å finne på UHLs nettsider. 4 G tilsvarer med dagens grunnbeløp ca 292 000 kroner. Etter 1 juli er det høyere.

Det er for så vidt greit å mene dette, men jeg er uenig. Ikke henger ikke på greip heller. For det første, hva mener UHLM med underholdningskrav? Er det en annen definisjon av hva som skal til for å brødfø en familie dersom den er innvandret enn dersom den er etnisk norsk? Eller er det en brutto/netto-funksjon her som faller ut?

Uansett hva svaret måtte være, et annet sted i dette lite liberale programmet står det at Unge Høyre vil ha mer arbeidsinnvandring og synes det er problematisk at vi har en sammenpresset lønnsstruktur i landet. Ja, såpass at allmenngjøringsloven skal bortfalle. Jeg er ikke uenig i det, men alle vet at ett av resultatene av dette vil være at den generelle minstelønnen i norsk arbeidsliv vil bli lavere. Altså: Unge Høyre vil ha lavere minstelønn og samtidig kreve høyere lønn for å tillate familiegjenforening. I praksis vil dette bety at familiegjenforeningsinstituttet bortfaller.

Og hvorfor er det sånn at dette med bostøtte skal blandes inn? Bostøtte er, som mange vil vite, et av de viktigste tiltakene mot fattigdom og et av de viktigste virkemidlene for å gi folk en ny sjanse. Særlig gjelder dette innvandrere, som i mange tilfeller vil ha problemer med å finne seg en jobb som gir den lønnen som gjør at en kan holde seg med en OK bolig. Dette problemet blir jo ikke mindre om minstelønnen blir lavere! Og utfallet vil nødvendigvis være at terskelen opp til å nå det skyyhøye, dog udefinerte, underholdningskravet (som i "særlige tilfeller kan dispenseres" - det er da ikke brus vi snakker om!) bare blir høyere.

Jeg trodde Unge Høyre hadde sansen for den ærlige arbeidsmannen, som søkte lykken gjennom hard, og ofte ikke så godt lønnet, arbeid - for seg og sin familie. Som ikke hadde mye, men var fornøyd med å være en del av et fellesskap og gjennom å være selvhjulpen. Sondre R. har mye rett i at man her både har mye kollektivisme og fremmedfrykt. Hvis det er dette Unge Høyre mener så burde man heller gått ut av det liberale skapet med hele kroppen og erklært seg som innvandringsmotstandere.

Eirik Løkke said...

Cracked Actor, du peker på viktige innsigelser. Og som sagt vil jeg ikke formulert programmet slik...

Det sagt så er fremdeles Unge Høyre rotfestet i troen på at det enkelte individ har rett til å søke lykken gjennom arbeid. Den kompliserende faktor (på flere måter) er den norske velferdsstaten, som gir feil incentiver for de som kommer. I tillegg synes det åpenbart at asylinstituttet misbrukes i stor grad av menneskesmuglere. Dette programmet prøver å balansere disse hensynene.