Friday, March 16, 2007

Heksejakten på en heks

Gerd Liv Valla trakk seg som leder av LO forrige fredag etter å ha blitt slaktet i Fougnerutvalgets granskning. I etterkant har media, og særlig VG fått kritikk for ensidige dekning. Torbjørn Berntsen med flere har karakterisert prosessen som en heksejakt. Det er all grunn til å ha et kritisk blikk på media, men denne saken dreier seg ikke om VGs glimrende journalistiske arbeid, men om Vallas totale mangel på lederegenskaper gjennom alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Det er intet i Fougnerutvalgets granskning som tyder på at VG ikke har hatt de riktige proposisjonene i sine vinklinger, da det er Gerd Liv Valla som har stått for de mest kritikkverdige forholdene. Når Valla oppfører seg som en heks, og VG, med full støtte i Fougnerutvalget, avslører oppførselen til Valla, så er en ”heksejakt” både riktig og nødvendig. VG hadde ikke gjort jobben sin hvis de ikke hadde fulgt opp denne saken slik de faktiske gjorde og fremdeles gjør!

Har VG hatt en egen agenda? Noe de heller ikke hadde når Victor Norman ble ”outa” i 2004. Selvsagt har deler av Ap, etter hvert som Valla og LO taklet saken dårligere og dårligere, utnyttet situasjonen, men selve saken er det ingen andre enn Valla og LO som må ta ansvaret for.

Fognerutvalgets konklusjoner er sjokkerende, og viser utover enhver tvil at Valla har brutt loven. Vallas reaksjon viser vel med all tydelighet hvor rett utvalget har i sine konklusjoner. Utvalget retter også kritikk mot hele LO-ledelsen, og det er til å undres over at Roar Flåtten kan ta over etter Valla, når han selv har vært i ledelsen av en organisasjon som har brutt arbeidsmiljøloven.

VG fortjener honnør for fremragende journalistisk arbeid. Pressen trenger selvsagt en kontinuerlig diskusjon omkring egne arbeidsmetoder. Noen har brukt Tønne-saken som eksempel på at pressen har blitt for aggressiv. Jeg er uenig i det. Mediene hadde med rette et kritisk søkelys mot Tore Tønnes tvilsomme forretninger. At Tønne valgte å ta sitt eget liv er selvsagt tragisk, men å skylde på mediene er skivebom.

Med Vallas avgang er Norge kvitt en stalinist i en helt ledende posisjon. Det bør vi i grunnen alle sammen være glad for!

Oppdatering:
En undersøkelse for Nordiske mediedager konkluderer med at folk flest ikke mener mediene har drevet heksejakt på Valla. Men den sier ingenting om hvorvidt Valla er en heks eller ikke...

Blogget for Minerva.
NB! Den geniale overskriften kan tilskrives desken på Minerva :)

Wednesday, March 14, 2007

Pinlig av hvem?

Næringspolitisk talsmann i FrP, Øyvind Korsberg, mener det er pinlig stille fra næringsministeren omkring salget av Aker Yards. Det eneste som er pinlig er FRPs næringspolitikk.

Næringsminister er en post som burde vært lagt ned for lenge siden. Det viktigste en næringsminister kan gjøre er minst mulig.

Keep away! Let the invisble hand do the job!
I konvensjonell forstand betyr ”aktiv næringspolitikk” at Staten griper inn overfor bedrifter som ikke greier seg i markedet fordi de ikke er lønnsomme nok. Dersom det er slik at Aker er konkurransedyktige så vil nye eiere utvikle selskapet videre, og attpåtil få profitt. Hvis Aker i Norge ikke greier konkurransen fra lavkostland, så er det til det beste at Aker flagger ut eller legges ned, samtidig som arbeiderne føres over til mer lønnsomme arbeidsplasser, slik tilfelle var med Union.

Det kan være vanskelig å skille Øyvind Korsberg fra Jan Bøhler, FRP fra Ap i næringspolitikken. Det er for så vidt ikke noe nytt. Carl Ivar Hagen har selv tatt til ordet for statlige investeringsfond i Bøhler klassen altså mangfoldige milliarder.

At staten skal bruken mangfoldige milliarder av skattebetalernes penger på bedrifter eller mennesker som ikke får støtte i privat næringsliv (som oftest av en grunn), er heller vanskelig å svare på.

Senioranlytiker i Nordea Eric Bruce har i grunnen sagt det svært så fornuftig i sin kommentar på e24 ”Hva med passiv næringspolitikk?”

”Daglig legges bedrifter ned (3 540 virksomheter gikk konkurs i fjor (2005 min anm.)) eller nedbemanner. Folk mister jobben eller sier opp. Samtidig ekspanderer andre bedrifter og nye skapes. De som mistet jobben, finner en ny. De arbeidsplassene som forsvinner er normalt i mindre lønnsomme bedrifter, enten fordi markedet for deres produkt faller eller fordi andre bedrifter produserer mer effektivt. De som ekspanderer derimot er mer lønnsomme fordi de betjener et voksende marked eller er mer effektive. Det er kanskje unødvendig å si det, men denne prosessen er grunnlaget for vår velstand. Det sørger for at vi produserer det folk vil ha i de bedriftene som er mest effektive”

Rettelse Bruce, Det BURDE vær unødvendig å si.

At Korsberg og FRP ytrer støtte til tullete, unnskyld ”aktiv næringspolitikk”, viser med all tydelighet at FRP slettes ikke er noe liberalt økonomisk parti. Men igjen, det visste vi vel kanskje også fra før…

Afrikas Hitler

Bloggaksjon - spre ordet! Nok er nok!

Den tidligere frigjøringshelten Robert Mugabe i Zimbabwe har i årevis undertrykket og fengslet opposisjonen, torturert fanger, manipulert valg, sultet og presset sin egen befolkning og vist fingeren til det internasjonale samfunnet. Et av landene som kunne gått i bresjen for å straffe diktatoren både økonomisk og politisk, Sør Afrika, har i stedet vendt blikket en annen vei.

Siste nytt er at opposisjonslederen Morgan Tsvangirai fra den demokratiske, fagforeningsbaserte opposisjonen, ble arrestert og rundthjult av politiet. Også flere andre opposisjonelle ble regelrett torturert av Mugabes banditter. Siste nytt er at Tsvangirai har fått brudd på hodeskallen etter mishandlingen han var utsatt for i fengsel. Han er nå innlagt på sykehus for intensiv behandling.

En av Afrikas verste despoter (en tittel han må få dele med Sudans al-Bashir) har fått herje lenge nok. Selvfølgelig har vi i nord bare begrenset mulighet til å protestere. Norge har, så vidt jeg vet, allerede kuttet den offisielle bistanden til landet. Men vi som er på nettet kan bruke den lille innflytelsen vi har, enten vi tilhører høyre- eller venstresiden i politikken.

1. Spre ordet om denne saken videre.

2. Send en protest til landets ambassade i Sverige på epost mbuya@stockholm.mail.telia.com med for eksempel følgende tekst:

"To Her Excellency Ms Mary Sibusisiwe MUBIAmbassador Extra-ordinary and Plenipotentiary,I am deeply concerned about the latest news from Zimbabwe about the mistreatment of opposition leader Morgan Tsvangirai and other activists. Other leaders, including Tendai Biti, the Secretary General of the Tsvangirai-led MDC; Grace Kwinje, the Party's Deputy Secretary for International Relations; and Nelson Chamisa, spokesperson for the MDC, have according to reports also sustained severe injuries while in police custody.I call for all detainees who engaged in non-violent protest to be released immediately. I also call for an investigation into the killing of Gift Tandare"

XXXX, Norway

Initiativet til aksjonen er tatt av Unge Høyres leder,Torbjørn Røe Isaksen, med god støtte fra Vampus og Liberaleren.

Send mail til ambassaden og spre ordet via bloggen din eller mail til venner og kjente.

Friday, March 09, 2007

Kapitalisme – for miljøets skyld

Folk flest synes å forstå at vi står overfor en klimautfordring. Folk flest synes også å være villig til å ”gjøre noe”, så lenge dette ”noe” ikke koster penger, eller medfører vesentlige endringer i livsstil – især bilkjøring. Det er faktisk mulig, ved å anvende markedsprinsippene, å ta vare på klimaet, samt forsette ”vår livsstil” uten vesentlige endringer. Men det kommer til å koste ”noe”.

Vitenskapen er svært entydig på at global oppvarming er menneskeskapt. Innen vitenskap er svært lite, om noe, helt sikkert, men med tanke på hvor komplisert klimaforskning er, så er det overraskende lite uenighet om hvorvidt menneskene påvirker klimaet. Det vitenskapelige grunnlaget er så overveldende at konkret handling er overmodent.

Venstresiden hevder kapitalismen er skyld i miljøproblemene. De tar feil. Det forholder seg snarere motsatt. En forutsetning for en velfungerende markedsøkonomi, er at produsentene betaler alle omkostningene ved produksjonen, og likeledes at konsumentene betaler alle omkostningene ved konsumeringen. Problemet oppstår når en transaksjon involverer andre enn produsent og konsument, slik at vi får negative eksternaliteter (en type markedsvikt) som berør tredjepart, som f. eks forurensning. En løsning på dette problemet er pigouskatter - skatter, eller rettere sagt avgifter, for å begrense aktiviteten som medfører negative eksternaliteter.

En av de fremste agitatorene for pigouskatt, er Harvard-professor (fra 2003-2005 leder for President Bush's Council of Economic Advisors) Gregory Mankiw. Mankiw har startet Pigouklubben, en gruppe eliteøkonomer som tar til ordet for å øke kostnadene ved å forurense. Det er en utfordring å sette prisen på forurensning korrekt (hvor mye verdsetter vi egentlig miljøet?), uten at det er et argument MOT å sette en pris. Poenget er å sette prisen for forurensende aktivitet så høyt, at avgiften påvirker atferd. For de av oss som tror på etterspørselskurven, så er det rimelig åpenbart at desto dyrere det er å forurense, desto mindre forurensning vil man få. En samtidig positiv effekt er at det vil være relativt mer attraktivt å utvikle alternative energikilder for kommersielt bruk.

Tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken, Sir Nicholas Stern (for øvrig også medlem i Pigouklubben) har i sin fyldige utredning, Sternrapporten beregnet kostnadene ved å ikke iverksette tiltak klimaforandringene potensielt kan medføre. Selv om man legger til grunn moderate anslag vil resultatene av klimagassutslipp være katastrofale for verdensøkonomien. Stern mener selv reelle tiltak ikke vil være spesielt dyre (1 % av verdensøkonomien). Selv om det absolutt viktigste tiltaket mot klimaforandringene er globale tiltak, og aller helst en global CO2-avgift, slik at land og bedrifter ikke tillates å konkurrere på dårlige miljøstandarder, så tilsier økonomiske og moralske hensyn at også vi har et ansvar for å redusere klimautslippene i tråd med vitenskapelig anbefalinger, dvs med 50-80% innen 2050. Lavutslippsutvalgets rapport har meget gode og konkrete anbefalinger om hvordan dette kan gjøres uten altfor store omkostninger. La meg følge opp med noen personlige anbefalinger.

Mye kan gjøres ved å endre måten vi reiser på, særlig over kortere avstander. F. eks. doble bensinavgiften, innføre bompenger og rushtidsavgift i de store byene. For å lette logistikken kan de økte avgiftene som innføres på forurensende bilkjøring direkte subsidiere kollektivtrafikk, hvilket vil gjøre kollektivtransport rimeligere og bedre. Øk CO2-avgiften for både flytransport og industri. På denne måten vil det bli mindre lønnsomt med utslipp, og miljøalternativer stimuleres. Sist, men ikke minst, øke el-avgiften, slik at energisparing belønnes. Alternativet til markedsmekanismene er sosialisme og planøkonomi basert på reguleringer og forbud, altså dårlige alternativer, all den tid historien er et eksempel på at markedet fungerer best.

”How do 4.5 million people become green? Easy, leave it to the market!”

Også blogget på Minerva

Thursday, March 08, 2007

Kvinnedagen og Kapitalismus på NHH

Kapitalismus hadde den store glede av å tilbringe de første timene av dagene på NHH, i regi Symposiumet. For anledningen som møteleder for debatten som ble arrangert i Aulaen i etterkant av fremleggelsen av Studentundersøkelsen 2007, hvilket tar for seg oppfatniger om, og viktige egenskaper for, toppledere. Ikke unaturlig at undertegnede mingler i så celebert selskap, med tanke på at Kapitalismus kommer fra den økonomiske høyborgen og ledelsesfabrikken, Historisk-filsofisk fakultet, UiB.

I debatten deltok blant annet Professor Paul Gooderham og Knut Arild Hareide, i tillegg til produktsjef i Manpower, Sølvi Monsen og Kommunikasjonsrådgiver Hans Jørgen Mørland.
Undersøkelsen viser at 79 % av de kvinnelige studentene mener det er for mange mannlige toppledere, mens bare 24 % av de mannlige studentene deler oppfatningen. Samtidig sier kun 12 % av de kvinnelige studentene på NHH at de ønsker å bli toppledere, mens flere enn 30 % av de mannlige studentene ønsker å bli toppledere.

Så kan en jo stille spørsmålet om dette er et problem?
Tja, det som er et problem, er hvis kjønn blir et handikap. Altså at mannlige kandidater skulle ha større muligheter pågrunn av kjønnet. Jeg skal ikke avvise at det fremdeles finnes gamle gubber som mener kvinner er mindre egnede som toppledere, men jeg tror det er en utdøende rase, og godt er det. Det finne med kapitalismen er at den søker profitt og belønner talent, dvs at konsekvensen for toppledere og bedrifter dersom de skulle velge dårligere menn på bekostning av kvinner, vil bli "bad for business". Altså mer konkurranse vil virke positivt på likestillingen.

Forresten, gratulerer med dagen!

Sunday, March 04, 2007

Understatement of the day

Quang Minh Pham ble Lørdag arrestert, mistenkt for drapet på Mohamed Ahssain lørdag, etter at politiet fant liket i bagasjerommet på bilen til Quang. Advokat John Christian Elden, som representerer den mistenkte, uttalte følgende til TV Norge nyhetene (ja da det hender jeg ser aktuelt kl.18.00):

- Han (Quang) føler et behov for å forklare seg etter at politiet har funnet et lik i bagasjerommet.

Vil vel snarere si et forklaringsproblem...

Saturday, March 03, 2007

Hva er verst?

- En grisehylende Kenneth Rasmussen eller pøbelungdom i København.

Jeg heller mot det siste.

Bildene fra København er et tragisk skue, hvor en salig blanding av pøbler, yrkesdemonstranter og destruktiv ungdom terroriserer København på en måte denne flotte byen ikke fortjener. At denne typen oppførsel kun bidrar til å undergrave de av ”aktivistene” som har et oppriktig ønske om å beholde ungdomshuset, synes ikke å påvirke demonstrantene.

Som forfatter Carsten Bleness uttalte på fredagens dagsnytt atten, så har denne ”ungdomshusgruppen” knapt produsert noe kulturelt de seneste 20 årene, tvert imot. At venstresiden i Norge like fullt er sympatisk til pøbelungdommens oppførsel er skuffende, men knapt overraskende.

Selve saken har jeg kommentert tidligere.

Politiet bør selvsagt være så tilbakeholden så overhodet mulig, men det finnes grenser for hvor tilbakeholden ordensmakten kan tillate seg å være, uten å undergrave egen troverdighet og videre respekten for demokratiske vedtak. Konsekvensen av å ikke møte pøbelungdommen med klare grenser vil få pøbelen til å tro at de kan gjøre hva de vil. Den danske justisminister Lene Espegren, har helt rett når hun sier at mange av foreldrene til pøbelungdommen har sviktet i oppdragelsen, og muligens også bør holdes økonomisk ansvarlig for vandalismen.

Tenk om denne ”engasjerte” ungdommen kunne brukt tiden sin konstruktivt. Da hadde de sannsynligvis hatt både to og tre ungdomshus, helt uten å starte krig mot politiet. Det skulle vel ikke være for mye forlangt…