Thursday, December 13, 2007

Ikke innfør kvinnelig verneplikt. Avskaff verneplikten!

Det burde igrunnen være unødvendig å diskutere hvorvidt gutter og jenter skal ha like rettigheter og plikter anno domini 2007. Vi lever tross alt ikke i et tilbakestående islamsk samfunn, men i likestillingsparadiset Norge. Likefullt er debatten en realitet, bare se på debatten om kvinnelig verneplikt (som i realiteten dreier seg om tvungen førstegangstjeneste, verneplikt er noe annet). Selvsagt burde menn og kvinner ha de samme plikter og rettigheter også når det gjelder forsvaret. Nettopp derfor burde tvungen førstegangstjeneste avskaffes, slik at det kun er de mest motiverte – uavhengig av om det er gutter eller jenter, som satser på forsvaret.


Paradoksene i denne debatten er mange og går på kryss og tvers av partigrenser. Mange av disse selvmotsigelsene kom til uttrykk i onsdagens (12. desember) Holmgang, som mest tok utgangspunkt i likestillingsperspektivet. De største paradoksene serverte Linda Cathrine Hofstad fra mitt eget parti Høyre.

Tilsynelatende opprørt, spurte hun tilhengerne av kvinnelige verneplikt ”om de virkelig vil tvinge kvinner” til å avtjene førstegangstjeneste? Hvorfor det er så mye bedre å ”tvinge gutter” til å gjennomføre førstegangstjenesten sa Hofstad ingenting om. Hun sa derimot at det var ”viktig å legge til rette for at flere kvinner skulle velge forsvaret”, men at ”tvang ikke var veien å gå”, men dette gjelder altså ikke gutter. Det er mulig det finnes et godt argument for at man bør forskjellsbehandle gutter og jenter. Jeg ser det ikke, men dersom Hofstad mener det, så kunne hun for debattens del faktisk nevne det.

Ved å avskaffe tvungen førstegangstjeneste som sådan, vil forsvaret måtte rekruttere de beste uavhengig av kjønn – og det utelukkende gjennom å tilby et gode. Det er igrunnen ganske utrolig å registrere at en politiker som Linda Cathrine Hofstad ikke ser ut til å forstå at argumentene mot kvinnelig tvungen førstegangstjeneste er akkurat like gyldige når det gjelder tvungen mannlig førstegangstjeneste.

Tilhengerne av tvungen verneplikt for begge kjønn, som f.eks Arbeiderpartiets Signe Øye og Senterpartiets Lars Peder Brekk, er heldigvis konsekvente i sin argumentasjon, ihvertfall nesten. Det er mindretallet av de mannlige vernepliktige kullene som gjennomfører førstegangstjenesten, og det er opplagt meget urettferdige at et mindretall blir påtvunget, mens flertallet slipper. Selv gjennomførte jeg et år i forsvaret (fem måneder på Elverum og syv måneder på Setermoen kontigenten 99-00) og hadde stor glede av det, hvilket jeg også tror gjelder de fleste som gjennomfører.

Men det blir ikke noe mer rettferdig eller riktigere at mindretallet tvinges til å gjennomføre mens flertallet slipper, selv om vi som gjennomfører i og for seg har hatt et givende år. Det kunne vi helt sikkert hatt dersom det var frivillig også – vi vil ganske sikkert hatt det enda bedre, fordi vi hadde sluppet alle som sutret, klaget og var misfornøyd med å være der. Ikke minst hadde vi fått bedre betalt. Dette er forhold som Brekk og Øye glatt overser, ihvertfall addresserer de problemstillingen i meget begrenset grad.

Argumentet om at verneplikten som institusjon er viktig for å forankre forsvaret i folket, er muligens fremdeles gyldig, men svekkes betydelig i takt med at færre og færre gjennomfører førstegangstjenesten. Forsvaret bør selvsagt fokusere sterkere på rekruttering, både på skolene og andre arenaer, for å synliggjøre mulighetene en karriere i forsvaret innebærer. En slik tilnærming vil bidra til at forsvaret fremdeles vil ha sterk folkelig forankring.

Konklusjonen er derfor like enkel som den er riktig. Ikke innfør tvungen verneplikt for kvinner – avskaff tvungen verneplikt for menn. På den måten vil forsvaret måtte (eller bli tvunget, om du vil) rekruttere de mest motiverte gutter og jenter i dette landet – til fordel for forsvaret selv gjennom bedre soldater, og til fordel for dem som heller ønsker å benytte livet sitt til andre ting enn førstegangstjenesten.

Blogget på Minerva

18 comments:

Örn said...

I utgangspuntet veldig enig med deg her. Men jeg er overbevisst om at vi fár et mer "menneskelig" millitær med á ha det obligatorisk.
Med menneskelig mener jeg at militæret fár en siste demokratisk sikkerhetsventil.
Uten noen som helst dokumentasjon for det, sá tror jeg likevell at det er mindre risiko for grove brudd pá menneskerettigheter blandt de norske milletuttene enn i en elitær, frivelig armé.

Selvfölgelig har du et veldig godt poeng i at norge allerede med alle de unntaksmulighetene strengt tatt har en frivelig förstegangstjeneste i dag. Men jeg tror veldig mange som avtjener sin tjeneste i dag vil velge den bort hvis miulig og rekkene av menn i grönt vil fylles opp av litt for mange ivrige, i underkant kritiske millitutter og millipupper

Eirik Løkke said...

Nja, er slett ikke overbevist om at militæret vil bli så veldig mye mer menneskelig med verneplikten. Forsvaret vil jo uansett kunne ta inn eller nekte i overkant skyteglade cowboyer å være i nærheten av forsvaret.

Poenget er at det må være helt legitim å velge militærtjenesten bort hvis en vil det - det betyr at forsvaret er nødt til å legge det opps slik at motiverte og dyktige mennesker velger forsvaret og ikke blir tvunget til det.

Skarra said...

Satan i helvete, hva er det godkjenningskoden godt for? Nå skrev jeg tidenes lengste innlegg og lukket vinduet. Faan i aan.

Jaja,

Poenget er at jeg var mye enig i første kommentaren.

Mange "velger" å ikke gå inn i forsvaret. Men, forsvaret velger også vekk ganske mange tusen som ikke er egnet for tjeneste.

Lønningene og statusen i et profesjonelt forsvar skal være meget høye for at forsvaret får like mange å "velge" mellom som i dag.

Poeng 2: Gitt at vi ikke klarer å sikre lønninger og status blir forsvaret et sysselsetningstiltak for de svakere lag av befolkningen, slik som det for en stor del er og har vært i USA. En besnærende tanke, men det harmonerer dårlig med det norske forsvarets internasjonale aktivitet som for en stor del består av nasjonsbygging. Det er ikke uten grunn at USA nå har vært nødt til å ansette sosialantropologer.

På den annen side, britene har jo også et profesjonelt forsvar, men de takler oppgaven langt bedre enn de fleste. Således kan det hende at dette har mer med holdninger, folkesjel og moral enn med hvor man rekrutterer fra. Britenes ikke ubeskjedne erfaring med "imperial policing" spiller nok også en betydelig rolle i så henseende.

Poeng 3: Et lite land kan kompensere for mye med å ha en stor andel av befolkningen som er våpenføre. Norge er på verdestoppen i antall våpen per person. Det Frivillige Skyttervesen er Norges nest største idrettsforbund (etter fotball, forran håndball). Et profesjonelt forsvar betyr forvell til HV og folkemobiliseringstankegangen. Dette spiller igjen over på hensynet til forsvarets legitimitet i befolkningen, som også svekkes ved en profesjonalisering av forsvaret..

Anonymous said...

Veldig stilig artikkel i A-magasinet;) Ellers må jeg si meg enig med Martin i at verneplikten ivaretar militærets "folkelighet" og at det er viktig.

Eirik Løkke said...

Martin kommer opp med helt relevante innspill, og det er klart hadde jeg jobbet som strateg i forsvaret - så hadde jeg også ønsket å beholde verneplikten - det gir tross alt mye bedre grunnlag for rekruttering.

Et ytterligere poeng er at du faktisk lett kan slippe unna hvis du ikke er motivert, og er du svært egnet og bare sånn passe motivert, så er et års oppofrelse tross alt ikke sååå gale.

Jeg skjønner disse argumentene, men er likvel for at både forsvaret og rettferdighetselementene tilsier at vi burde ha et hel profesjonelt forsvar.

Anonymous said...

Argumentet om at verneplikten som institusjon er viktig for å forankre forsvaret i folket, er muligens fremdeles gyldig, men svekkes betydelig i takt med at færre og færre gjennomfører førstegangstjenesten.

Som vel i hovedsak skyldes de stadig krympende bevilgninger fra Stortinget?

Jeg kan ikke se annet enn at med de eksisterende budsjettrammer som vil et godt avlønnet profesjonellt forsvar få enda færre soldater å rutte med.

Så enda færre ville få kontakt med Forsvaret og enda færre ville se noen poeng i å betale for et militærvesen som bare klarer å stable på beina et kompani eller to, til i all hovedsak operasjoner i utlandet i FN-regi.

Anonymous said...

som mange av innleggene her også viser, sporer debatten om førstegangstjeneste BÅDE for gutter og jenter veldig lett av til en nærmest militærteknisk debatt.

det viktige etter min mening er det prinsipielle som også kapitalismus er inne på; kan vi tvinge noen til å gjøre noe 'for landet' kun fordi de er av et bestemt kjønn? strider ikke det mot hele den grunnleggende likestillingstanken som feminister, og politikere av alle farger har argumentert for de siste tiårene?

og her er vi inne på det sentrale etter min mening. de som har kjempet for likestilling burde FØRST, før nærmest noe annet, kjempet for å hatt lik førstegangstjenesteplikt for gutter og jenter. Hvorfor? fordi dette er noe som kun krever en lovendring. det er noe STATEN svarer for, og som (relativt sett, f. eks i forhold til likhet i antall ledere i næringslivet etc) er meget lett å gjøre noe med.

at 'de' (feminister, likestillingspolitikere etc) ikke har gjort utviser et utrolig hykleri. hadde vi hatt gode journalister i dette landet burde hvert eneste likestillingsforslag som kom ut av kjeften på en av disse bli først møtt med et 'hva med førstegangstjenesten?'.

før man har gjort noe med det eneste punktet hvor man fortsatt tillater at staten diskriminerer på grunnlag av kjønn, har man etter min mening ingen troverdighet i debatten. man er en hykler rett og slett.

Anonymous said...

Med fare for å virke politisk ukorrekt. Staten velger bort jenter av samme grunn som overvektige, dumme , syke og andre slipper.

Staten har behov for soldater, og ønsker derfor de som er egnet til krigføring. Jenter er generelt langt mindre egnet enn gutter, feks har enda ingen jente vært spesialsoldat (eneste sted hvor man ikke kvoterer).
Så hvis jenter er uegnet, hvorfor tvinge dem?

Sålangt for verneplikten, altså statens mulighet til å kalle inn mannskap til krig.

Et annet spørsmål er hvorvidt førstegangstgjenesten er nødvendig , noe det åpenbart ikke er (se bare til UK eller USA).

Anonymous said...

men vi har jo siviltjeneste også. hvorfor kan ikke da kvinner måtte jobbe et år i barnehage eller noe?

men poenget må være det prinsipielle her...

Skarra said...

t!g: Skal jenter inkluderes må forsvaret i alle tilfeller utvides betydelig for å få plass til alle sammen. I dag er det vel 1 av 6 i hvert årskull som fullfører, så det dobbelte av det må man i hvert fall opp på for at det skal være noe poeng. (Jfr dette med legitimitet, i dag er det 2 av 3 som slipper unna, 5 av 6 ville være en vits)

En nærliggende konsekvens av dette vil være flere stillinger innen stab og siviltjenesten (ettersom disse er billigst). Og i disse stillingene har ikke gutter noen spesielle fortrinn.

Det overordnede poenget her er jo ikke å styrke forsvarsevnen, eller noen konkret militærfaglig vurdering. Poenget her er at jenter skal yte like mye for fedrelandet som guttene gjør. I et slikt perspektiv er det ikke så nøye akkurat -hva- de gjør. Ergo, vil man neppe gå inn for å dobble forsvarsbudsjettet. (2x jagerfly, 2x fregatter, 2x panservogner...) Man henfaller derfor til enkle stilliger som ikke koster spesielt mye. - Som nevnt: stab og siviltjeneste.

Så kan man jo alltids spørre hvor god samfunnsøkonomi det er å ta enda flere inn for å koke kaffe, klippe plen og bære papir i 12 måneder.. Kanskje det ikke er så dumt, de har jo tross alt ikke rare lønna mens de er der. Siviltjeneste på sykehus, pleiehjem og barneskoler. Tjene fedreland og fellesskap. Gud sign vår konge god! Hurra! Hurra!

På den annen side. Dersom jentene ender opp med siviltjeneste og gutta drar på skauen med maskingevær, er det spesielt likestillt? Har vi kommet så mye lenger da? Arbeidstjeneste, (hvilket dette i realiteten lett vil bli), har man jo prøvd før.. Jeg nevner:


Reichsarbeitsdienst (Tyskland 1934)

Civilian Conservation Corps (USA 1933)

Munkaszolgálat (Ungarn 1942 (kun jøder, Hitlers påfunn))

Og selvfølgelig vår hjemmlige favoritt:

Arbeidstjenesten (Norge 1940)

"stedetfor våpen, som alle var beslaglagt, gikk de rundt med hver sin spade. De gikk vakt med spaden og ble det bråk, var de kommandert til å slå med spaden"


Kanskje ikke noen direkte parallell til det som her er foreslått, men det er søren ikke så langt unna.


Forsvaret er selveste kjerneoppgaven for en stat. Forsvar er forsvar. Forsvar er ikke distriktspolitikk, det er ikke næringspolitikk, og det bør for faen ikke være likestillingspolitikk heller. Enten så får det være som i dag, eller så får de profesjonalisere hele hæren og ta inn de som er best skikket til den tjenesten det er behov for, gutt, jente, tynn, feit, ung, gammel, svart, hvit, homo eller heterofil. Slutt å tull. Punktum,

Skarra said...

Snorre:

Dette blir lett militærteknisk fordi det er ikke så mange som sier rett ut det du sier; at jenter lett kommer til å havne i barnehagen og guttene i skauen. Men, strengt talt er det jo det debatten handler om. -Hvorvidt jentene også skal ha et pliktår for fedrelandet.

Et universelt pliktår betyr imidlertid en likestilling mellom
siviltjeneste og militærtjeneste. Arbeidstjeneste med andre ord. Er det ønskelig?

Israel har jo verneplikt for begge kjønn, men forsvaret deres er så stort og mangfoldig at det ikke er vanskelig å finne opprativ tjeneste for begge to. (Verneplikten er sågar på 24 og 36 måneder). Oppgavene for gutter og jenter der er med andre ord ganske like.

Skarp tjeneste i utlandet som enkelte på HJK / MJK er innom i løpet av førstegangstjenesten er ganske langt unna de oppgavene man vil være nødt til å finne på i det sivile samfunn for å få all denne ungdommen i arbeid.

Tvangsarbeid er ikke liberalt og har aldri vært det. Ikke er det god samfunnsøkonomi heller.

Her vil det dreier det seg ikke bare om å sette ungdom til luselønn med å utføre jobber de ellers ville ha fått anstendig betalt for, men også å ta ett av de mest produktive årene i fra de. Er det ikke viktigere at undommen får utdanning, eller at de kommer seg i arbeid innen et yrke de har valgt selv, enn å sette de til tvangsarbeid? Hvor mye arbeidsinnsats tror du at disse i siviltjenesten kommer til å legge ned for hundre kroner dagen? Absurd!

Og hva vil en slik "Arbeidstjeneste" gjøre med statusen til forsvaret? (Her må andre gjerne fylle inn, orker ikke tenke på det nå)

Jeg vender tilbake til slik jeg avsluttet forrige innlegg. Forsvaret skal ta utgangspunkt i hvordan vi best kan forsvare landet Norge, dette teritoriet som vi er så heldige å være herre over. Forsvaret har opp igjennom tiden blitt brukt til å fremme en rekke andre politiske formål, distriktspolitikk og næringspolitikk er eksempler på det. All empiri tilsier imidlertid at forsvaret er best tjent med at forsvarspolitikken konsentreres om forsvar av landet og lite annet.

Av denne grunn bør også vernepliktsordningen dreie seg om hvorvidt den fremmer forsvaret eller ikke. Å opprette en masse rare stillinger i det sivile samfunn for å begrunne verneplikten i forsvaret vil vi ikke være tjent med.

Min foreløpige konklusjon er etter dette at vi vil være best tjent med et profesjonelt forsvar slik Eirik forfekter, men med de lønninger og den status som skal til for å unngå de ulempene jeg påpekte i mitt første innlegg. Et forsvar bestående av folk uten evner til å påta seg andre oppgaver er lite heldig. - "Study hard or you'll end up in Iraq". Det var ikke bare en dårlig vits..

Eirik Løkke said...

Mange gode kommentarer. Theo, argumentet ditt minner om sosialdemokratiets argument for universelle velferdsordninger, jeg tror ikke forsvaret er avhengig av at så mange har fysisk vært innom, men forsvaret er nødt til å gjøre seg relevant og synlig på mange areaner.

Tig, ved å gjøre det frivillig så skal selvsagt ingen tvinges inn verken gutter eller jenter. Men hvis det skal være verneplikt må det være prinsipielt likt. Verken gutter eller jenter vil tvinges til å gå inn i spesialstyrkene, men vil "tvinges" til regulær 1.gangstjeneste, hvilket jenter på samme måte som gutter kan gjennomføre.

Ellers overdriver Martin i sine eksempler, men poengene kommer bra frem, tvang er tvang - og i så fall bør det være likt

Anonymous said...

helt enig med kapitalismus her.

men jeg vil ha en litt annen vinkling på det; å ikke først ta opp den lovpålagte kjønnsdiskriminering som vernepliktsloven jo er, gjør at alle likestillingsforkjempere av ulik valør og politisk farge i dette landet er hyklere. det man lettest kan gjøre noe med, og som hører direkte under statsmakten bør derfor også være høyest på en likestillings "kampliste."

Anonymous said...

La oss alle inderlig håpe at unge Skarra nedlegger like mye tid og energi i sitt verv som universitetsstyrerepresentant, og at han benytter arbeidstiden sin konstruktivt (herved intet sagt om konstruktiviteten i å skrive innlegg på Eirik Løkkes blogg).
Så til debatten: VernePlikt er for menn, kvinner skal få lov hvis de vil. De andre som tilhører det svake kjønn skal være hjemme og sikre videreføring av arten (les: få barn). Har dere forresten sett kvinnelige befalsskoleelev bære en 40-kilos sekk? ti meter, så er det stopp. De har til og med andre fysiske krav!
Har dere egentlig filosofert litt over hvorfor vi på død og liv skal ha likestilling i alle bauer og kanter? Kankje er det slik at det finnes områder her i verden hvor kjønnssegregering bærer en viss grad av fornuft?

Anonymous said...

Høyre snakker ofte om innholdet i skolen, men sjeldent om innholdet i førstegangstjenesten. Det er direkte elendig samfunnsøkonomi og tvinge unge menn til å bruke store deler av pliktåret sitt på å vente på at noe skal skje. Kall heller inn færre og fyll førstegangstjenesten med innhold. Nå får mange en vane med å gjøre lite og ingenting, og er i realiteten klar for trygd etter endt tjeneste.

Eirik Løkke said...

Som pådriver for å få unge Skarra inn i universitetsstyre så kan jeg bekrefte at han gjør en ypperlig jobb, så du trenger ikke å uroe deg :)

Så til saken. Har du sett unge gutter som helt stopper opp på opptakene, det har jeg. Så poenget er at man gjerne bør ha krav men ha de like for gutter og jenter, og så tar man inn de som oppfyller, og de som ikke oppfyller får gå inn i ulike support etc roller, men det er jo knapt noe argument mot likeverdige plikter og rettigheter.

Anonymous said...

Åh, så søtt. Det holdt ikke å skrive at vi ikke lever i et «tilbakestående samfunn», nei, det er nok best å føye til «islamsk» også. Hvor likestilt er det kristne Armenia? Det handler ikke om religion, det handler om modernisering.

Når det er sagt, er jeg helt enig i dine synspunkter på kvinner og militæret. Jeg tror faktisk jeg må skrive om mitt eget blogginnlegg etter å ha lest ditt. Ser ut til å være en bra blogg ellers også.

Eirik Løkke said...

Takk for kompliment om bloggen. Når det gjelder formuleringen omkring islamsk tilbakeståenhet, så er det knapt noen overdrivelse å si at islamske samfunn, kulturer, stater eller hva du vil kalle det, har rom for forbedringer hva gjelder likestilling - formelt som kulturelt.

Ellers er jeg enig i at man finner klare tendenser i autoritære, sterkt kristen influrerte land som f.eks Armenia, som også er utpreget patriarkalsk, det samme gjelder forsåvidt også en del katolske land - om enn langt fra samme standard som muslimske land.

Men glad vi er enig i sak :)