Wednesday, September 30, 2009

Individer har rettigheter, ikke grupper

Det har slått meg som et fremtredende trekk ved vitenskapen og i særlig grad samfunnsvitenskapen at når forskere skal betegne fenomener/begreper som de mangler adekvate betegnelser på, så fremstår det som svært opportunt å bruke uttrykket "NY" eller "neo" om du vil. Nyliberalisme, nyrealisme, nyinstitusjonalisme, eller som i Aslak Nores tilfelle new, new Journalism.

Nå har også Utrop-redaktøren kastet seg på bølgen. Majoran Vivekananthan mener at flere av regjeringens tiltak de siste årene har bidratt til å forverre situasjonen for innvandrerne i Norge, og beskriver politikken som, merk ordet, nyrasistisk. Dette fordi innvandrerorganisasjoner ikke får nok penger (mulig dette er et tegn på integrering, jf alle norske organisasjoner som skriker etter penger av det offentlige). Som Torbjørn Røe Isaksen noe sarkastisk spurte på twitter - kan man kalle Regjeringen for "nyhomofobisk" hvis man er misfornøyd med bevilgningen til LLH?

Vivekananthan går i den klassiske kulturrelativitiske fellen når han kritiserer at flere mener at kultur er forskjellige, også verdimessige. Utropredaktøren minner meg om ordene til sosiologiprofessor Thomas Sowells syrlige angrep på multikulturalistenes kulturelle selvpisking:


“What "multiculturalism" boils down to is that you can praise any culture in the world except Western culture - and you cannot blame any culture in the world except Western culture”


Rasisme i sin klassiske forstand er å forskjellsbehandle mennesker på bakgrunn av biologi, den forstemmende tanken om at biologi er definerende for intellektuell kapasitet, samt annet pseudo-vitenskapen, altså tanken om overlegne raser. Motpolen til denne typen tenkning er universalismen, insisteringen på at alle menneskers biologiske likeverd og rettigheter. Insistering på universalisme vil uunngåelig medføre en rangering av "kulturer/samfunn", og ikke minst en nedvurdering av de kulturer som ikke evner å tilpasse seg den moderne verdens krav til universelle rettigheter og tanker om alle menneskers like rett.

Ikke dermed sagt at vi har en viktig utfordring med tanke på hvordan vi utfører det offentlige ordskifte, men det gjelder også i høyeste grad Utrop-redaktøren. Og utspillet bidrar ikke særlig positivt i så måte.

16 comments:

Unknown said...

Jeg føler også at begreper som nyrasistisk, eller andre ord beslektet med rasisme, facisme eller andre negative ord. Blir brukt som hersketeknikk. I stedet for å argumentere saklig, forsøker man å bruke sterke ord eller finne opp nye sterke ord i beskrivelse av noen med et annet syn. Som regel har ikke avsender noen god sak, i stedet ønsker han/hun og angripe eller såre motstanderen på en slik måte at det blir vanskelig å forsvare seg. Beskyldning om rasisme er vår tids mest brukte hersketeknikk !

eplemoss said...

Ser han ikke det total/komplette ironiske i at han anklager regjeringen for å være ny-rasistisk, når han som redaktør mottar masse støtte fra nettopp staten og regjeringen, for å drive med arbeid for integrering og forståelse for innvandrere?

For å være litt flåsete så blir dette som å få 500 av bestemor til godteri, for så å skrive leserinnlegg om at du hadde en dårlig oppvekst fordi du ikke fikk penger til skolebøker

Yosh said...

Å bli kalt kulturrasist ville ikke gjort noe for min del. Jeg mener helt oppriktig at den moderne vestlige kultur som følger de universelle menneskerettighetene (med underliggende rettstat, demokrati, ytringsfrihet, eiendomsrett, reell rasisme osv.) er bedre enn kulturer som ikke følger dem. Og siden kultur er som nevnt i bloggposten ikke er biologisk betinget, er det jo noe man i siste instans kan velge selv. Jeg er sånn sett rimelig overbevist om at tilhengerne til de andre kulturene mener at deres kultur er bedre enn vår også, den har jo en tendens til å bli stemplet som dekadent og umoralsk av iallefall enkelte fra midtøsten.

Det er viktig og riktig at det er vår kultur, med våre menneskerettigheter og våre lover som er rådende her. Kulturer og holdninger som bryter med dette har ingenting å gjøre her. Vi er derfor ikke et multikulturelt land som det som ofte hevdes, vi er et multietnisk land. Kulturen påvirker lovene; hadde vi hatt flere kulturer, hadde vi hatt ulike lover avhengig av personlig bakgrunn. Uttalelser fra enkelte om at "dette er en muslimsk bydel, her gjelder muslimske lover" gjør meg fordømt provosert. Det er helt greit at folk er muslimer, men det er norsk lov og norsk kultur som gjelder her.

Anonymous said...

Interessant post. Jeg vil gjerne utfordre deg på en ting og det gjelder universialisme vs rasisme slik som du fremstiller det.

Du skriver at en avisning av at genmaterialet kan forklare menneskelig atferd legger press på kultur som forklaringsvariabel for menneskelig atferd. Mener du med dette at kulturvariablen er en overvurdert forklaringsvariabel og at gener og etnisitet er en viktigere forklaringsvariabel i dette regnestykket en vi tradisjonelt vektlegger?

For å konkretisere dette litt tydligere vil du si at U-land f.eks i afrika ikke bare er fattige fordi kulturen er underutviklet, men at de genetisk sett muligens også er det?

Anonymous said...

Merk at jeg med dette på ingen måte spør deg om du mener samfunnet skal innrettes forskjellig for ulike mennesker avhengig av etnistitet. Jeg spørkun hvorvidt du vil si at etnisitet er en forklaringsvaribel for hvorvidt noen folkeslag klarer å utvikle første verden sivilisasjon og noen folkeslag ikke en gang er i nærhet.

Eirik Løkke said...

Jeg vil ikke si at jeg totalt avviser biologi som forklaring på menneskelig atferd, slett ikke. Det jeg er særdeles skeptisk til er om det finnes slike forskjeller på aggregert nivå/makronivå.

Men jeg har aldri lest eller sett noe som tyder på at det ut fra en representativ populasjon skulle tyde på at folk er mer intelligente i Europa enn Afrika.

Eller sagt på annen måte. Jeg tror ikke en tilfeldig afrikaner er noe mindre smart eller har noen mindre intellektuelle forusetninger enn enn skandinav gitt at de kulturelle betingelsene var like.

Unknown said...

Om vi ser på artikkelen i Dagbladet så kan vi jo se at Vivekananthan blander sammen kultur og rasisme. Han definerer selv begrepet ny rasisme som noe man bruker for å betegne en slags rasisme i mot religion og kultur. Jeg tolker dette som et innspill at man helst ikke ønsker noen form for forskjellsbehandling av en religion eller kultur som avviker fra den tradisjonelle Norske. Hoved problemet er at de som ofte gjør dette egentlig ønsker en særbeskyttelse av sin kultur eller religion. Ofte ønsker man å reklamere for feks egne religion. Problemet er at man da ofte svekker demokrati og ytringsfrihet. Om en Imam for eksempel uttaler seg negativt i mot Norske kvinners klesplagg eller atferd, da må man også regne med å bli angrepet tilbake. Kanskje noen også vil stille spørsmålstegn ved selv religionen. Det samme kultur eller etnisk opphav, noen mener at Europa begår en form for rasisme ved å hindre mennesker å slippe inn i Europa bare fordi man kommer fra et land uten for Europa som en nesten rasisme. Problemet er slik her i verden at for å opprettholde demokrati, økonomi og sikkerhet ikke kan tilfredsstille alles ønsker. Egentlig så dreier denne debatten i veldig stor grad om hvordan man i Norge har fått en stor frykt for å krenke enkelt individet. Dersom en særgrupper angriper noen med litt kraftige salver, så forventer man automatisk at man skal får ekstra gehør og innrømmelser. Slik som nettopp å angripe de rød grønne og kanskje bruke begreper som man tror vil skape frykt hos mottaker. Han skriver jo også at Der det er tillatt å kalle innvandrere voldtektsmenn, må det også være lov å kalle regjeringen ny rasistisk. Har aldri hørt at noen i regjeringen har sagt at innvandrere er voldtektsmenn. Derimot har noen kanskje sagt at innvandrere er overrepresentert, det er veldig syn om man ikke evner å se denne forskjellen.

Anonymous said...

Rasisme har desverre mistet mye av sin mening. Det er nå blitt en kjapp og grei knebleteknikk, som i dette tilfellet.

Jeg finner det også interessant at det ikke er mulig å være rasistisk mot hvite. Da er det kanskje på tide å legge hele begrepet på hylla.

Mannen vil jo at vi skal ha statlig støttede organisasjoner for enkelt minoritetsgruppe her til lands. Snakker om mye vil ha mer.

Det blir krøll når svært motsettende kulturer skal blandes. Når du flykter for livet fra en kultur til en annen må du også innrette deg.

Dette beviser bare at vi må bli mer hardføre i våre krav.

Christopher R said...

Hei Eirik,

Fra Morgenbladet: http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090710/OAKTUELT/180724651

Og i tidens fylde ble individer som er gode på abstrakt tenkning overrepresentert blant askenasijødene sammenlignet med andre grupper. I dag ligger gjennomsnitts-IQ-en blant askenasiske jøder på 112-115. Blant andre europeere er den 100.

Fra Dagbladet:http://www.dagbladet.no/sport/2008/08/18/543936.html
:I tre OL på rad var for eksempel samtlige 32 finalister på guttas 100m av vestafrikansk opprinnelse; et resultat i forhold til befolkningsstørrelsen (ca. 8 prosent av jordas totale folketall har denne bakgrunnen) som den amerikanske journalisten Jon Entine beregnet til 0,0000000000000000000000000000000001 prosent.


Ingen forskjeller?

Anonymous said...

Ingen forskjeller?

Selvsakt er det forskjeller, men de skyldes nok mest kultur forskjeller. Nordmen er verdens beste på ski, men det skyldes kultur og miljø. At en vestafrikaner er en god løper er ikke så rart, sett ut i fra kultur og miljø.

En ekspert kommentator som for 10-15 år siden hevdet at fargede alltid ville dominere boxing,ble konfrontert for et år siden med at russere nå dominerer boksing.Og innrømet at han tok feil.

At jøder har høy utdannelse og høy iq er sikkert riktig. Mange har bakgrunn fra tyskland som i sin tid var det dominerende land innen utdanning. I tillegg så har man i jødiske miljør lagt vekt på å ha to yrker et praktiskt og et intellektuelt. Dette skyldes mye at de i lang tid har blitt utsatt for forfølgelse. Husk at iq ikke er konstant eller medfødt. Bruker man hjernen så stiger iq resultatet.

Men uansett jeg føler debatten går på i hvor stor grad vi nordmenn skal tilpasse oss ny kultur. Og om det er feil å krev at de som kommer hit må i større grad tilpasse seg norsk kultur. Dessuten om man først skal bruke begrepet nyrasistisk så finner man de største nyrasistene blandt innvandrere.

Anonymous said...

Innen 30-40 år er Norsk kultur utryddet. Norge er et lite land med sårbar kultur. Vi er ikke i stand til å integrere så mange som kommer til Norge. Vi må sette ned foten nå !

Eirik Løkke said...

Christopher,

Det var nok en noe overdrevet setning. Men selv om du finner klare tegn på biologiske forskjeller mellom grupper av mennesker innad og rundt en kultur, så er det mange forskjellige måter å måle intelligens på. Uten på noen som helst måte påberope meg ekspertstatus, så er jeg særs skeptisk til å bedømme folks intellektuelle forutsetninger på bakgrunn av rase og etnisitet.

Når det gjelder fysiske forutsetninger derimot, tror jeg nok mye mer på geners betydning.

Så jo noen forskjeller er der åpenbart.

Anonymous said...

Jeg har i økende grad blitt overbevist om at det først og fremst er såkalte anti-rasister som opprettholder rasismen i samfunnet vårt. Vitenskapen har gått bort fra raseinndeling av menneskeheten for en god stund siden, som følge av at den genetiske variasjonen i menneskeheten ikke er stor nok til at det blir riktig å inndele i raser. Det er større forskjeller innad i den enkelte befolkning enn mellom befolkningsgrupper rundt omkring på kloden. De stort sett malplasserte anklagene om rasisme fra selvtitulerte anti-rasister tror jeg øker folks tro på at raseinndeling fortsatt er korrekt. Klager om diskriminering mellom raser forutsetter jo at man deler inn i raser i første omgang. Hvis man ikke deler inn i raser, kan det jo heller ikke oppstå diskriminering blant raser. Vitenskapen drukner i det stadige maset fra anti-rasistene om hvor mye rasisme som, i følge dem, skjuler seg i forskjellige former i vårt land. Min påstand er at anti-rasistene er Norges fremste forkjempere for rasisme.

Anonymous said...

Er det noen grunn til at du i større grad tror på geners betydning for fysikk en for intelligens.

Begge deler kan trenes opp, men jeg vil i motsetning til deg hevde at det er lettere å trene seg sterk, enn det er å trene seg smart.

Eirik Løkke said...

Jeg har forstått det slik at vi kun bruker 5 % av hjernekapasiteten som mennesker, mens betydelig mer av vår fysiske kapasitet utnyttes. Jeg aner ikke om det kan være en forklaring.

Ellers er jeg enig med deg Frydonomics i at det er lettere å trene seg sterk enn å trene seg smart. Jeg tror også det er tilfelle. Men jeg vil igjen være skeptisk mot å overføre individuelle forskjeller til aggregerte makro forskjeller.

Anonymous said...

Jeg på min side vil advare mot å slå strek over sammenhengen mellom mikro og makro. Fordi makro er summen av alt mikro.